Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU 

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument, wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu www.rau-cosmetics.pl oraz dokonywanie w nim zakupów.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”, dostępnymi TUTAJ) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Użytkownik jest świadom, że korzystając z tego portalu lub składając w nim zamówienie, uznaje za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu oraz naszych Zasad ochrony danych; zatem jeżeli nie akceptuje wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu oraz Zasad ochrony danych, nie może korzystać z naszego portalu.

Regulamin może ulec zmianom. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznawanie się co jakiś czas z treścią Regulaminu, gdyż za wiążący uznaje Regulamin obowiązujący w momencie zawierania konkretnej umowy (zgodnie z definicją podaną poniżej) lub korzystania z naszego portalu.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w naszym portalu.

 

2. INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów w tym portalu realizuje NON BRAND 7 EWA TABAKA z siedzibą w Warszawie ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, NIP:  9511600125, REGON: 364214259 zwane dalej Sklepem.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ wykorzystywane dane osobowe Użytkownika, jest NON BRAND 7 EWA TABAKA z siedzibą w Warszawie ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, NIP:  9511600125, REGON: 364214259  operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.rau-cosmetics.pl (zwany dalej dalej „Sklepem”).

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: et@rau-cosmetics.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Non Brand 7 Ewa Tabaka, Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Dane Użytkownika otrzymujemy je od Użytkownika podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Użytkownika w Sklepie.

 

3. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH W TYM PORTALU

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetworzeniu zgodnie z Zasadami ochrony danych. Korzystając z tego portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji i danych oraz oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje i dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Od Użytkownika wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć́ i wykonać́ zawartą umowę̨ a tym samym świadczyć́ Użytkownikowi usługę̨:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i adres dostawy, hasło i data urodzenia (w przypadku konta osoby fizycznej) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie, NIP (w przypadku firm). Jeśli z jakiegoś́ powodu Użytkownik nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć́ z Użytkownikiem umowy, a w konsekwencji Użytkownik nie będzie mógł korzystać́ z naszego serwisu. Jeżeli wymagają̨ tego przepisy prawa, możemy wymagać́ od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Użytkownika jest dobrowolne.

 

4. KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

Podczas korzystania z portalu i przy składaniu w nim zamówień, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień.
 • Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia uzasadnionych przesłanek przypuszczenia, że złożono tego rodzaju zamówienie, mamy prawo je anulować i powiadomić stosowne władze o zaistniałej sytuacji.
 • Proszę podać nam swój prawdziwy i dokładny adres e-mail i adres do korespondencji oraz (lub) inne dane kontaktowe. Użytkownik zgadza się na korzystanie przez nas z tych informacji do kontaktu z nim w razie potrzeby (patrz nasza Polityka prywatności).

 

Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie w tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep 

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, ponieważ̇ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu sklepowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie;

 • zakładania i zarządzania kontem Użytkownika lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta Użytkownika, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Użytkownikami serwisu rau-cosmetics.pl
 • obsługi reklamacji w Sklepie rau-cosmetics.pl w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację;obsługi zgłoszeń́, kierowanych do Sklepu (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Użytkownika oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością̨ Użytkownika w Sklepie;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkownika treściami
 • prowadzenie wobec Użytkownika działań́ marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów Sklepu lub usług bądź́ towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się̨ z Użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika- przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Użytkownikowi drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie aktywności Użytkownika oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Sklepu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz Sklepu, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa próśb Użytkownika przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć́ udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postepowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jeśli Użytkownika się na to zgodzi, przetwarzamy jego dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć́ udział;

 

Zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać́ w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Będziemy przetwarzać́  dane osobowe Użytkownika dopóki nie wycofa zgody.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

     

Z uprawnień́ tych Użytkownik może skorzystać́, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Użytkownika nie będą̨ już̇ niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofnie swoją zgodę̨ na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych; jego dane będą̨ przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych na okres pozwalający nam sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych; Jego  dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane Użytkownika nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy z nim zawartej oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Użytkownik ma prawo wnieść́ skargę̨ w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Użytkownik ma prawo wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł,
 • Jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

5. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Artykuły oferowane w tym portalu mogą zostać dostarczone wyłącznie na terytorium Polski.

 

6. ZAWARCIE UMOWY

Informacje zawarte w niniejszym Regulaminie i szczegóły podane w portalu nie stanowią oferty handlowej, lecz zaproszenie do negocjacji. Umowę w sprawie dowolnego produktu uznaje się za zawartą między nami a Użytkownikiem dopiero po jednoznacznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia z naszej strony. Jeżeli oferta Użytkownika nie zostanie przyjęta, a jego rachunek bankowy zostałby wcześniej obciążony, kwota obciążenia podlega zwrotowi w całości.

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online i kliknąć przycisk „Autoryzacja płatności”. Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Proszę pamiętać, że nie oznacza to, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji, gdyż stanowi ono jedynie ofertę kupna od nas jednego lub kilku produktów. Wszystkie zamówienia wymagają naszej akceptacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mail, w którego treści potwierdzimy, że realizacja zamówienia jest w toku („Potwierdzenie wysyłki”). Umowa kupna produktu („Umowa”) zostaje formalnie zawarta wyłącznie w przypadku przesłania przez nas Potwierdzenia wysyłki.

Przedmiotem Umowy będą wyłącznie produkty wymienione w Potwierdzeniu wysyłki. Nie mamy obowiązku dostarczyć Użytkownikowi innego produktu, który nie został zamówiony, do momentu potwierdzenia jego wysyłki w Potwierdzeniu wysyłki.

 

7. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Dostawa wszelkich zamówionych produktów zależy od ich dostępności. Wobec powyższego w razie wystąpienia problemów z podażą produktów lub braku danych pozycji w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Użytkownika o możliwości zamówienia produktów zastępczych takie samej lub wyższej jakości i w podobnej cenie. Jeżeli Użytkownik nie zechce zamówić produktów zastępczych, dokonamy w całości zwrotu kwoty wpłaconej ewentualnie przez Użytkownika.

 

8. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu z tego portalu w dowolnym terminie oraz usunięcia lub zmiany wszelkich materiałów lub treści dostępnych w portalu. Wprawdzie dokładamy wszelkich starań, aby zawsze realizować wszystkie zamówienia, lecz w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności może się zdarzyć, że będziemy musieli odmówić realizacji zamówienia po wysłaniu Potwierdzenia zamówienia; zastrzegamy sobie prawo do uczynienia tego w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za wycofanie dowolnego produktu z tego portalu ani za usunięcie lub zmianę dowolnych materiałów bądź treści dostępnych w portalu lub niezrealizowanie zamówienia po wysłaniu Potwierdzenia zamówienia.

 

9. DOSTAWA

Niezależnie od postanowień Artykułu 7 w sprawie dostępności produktów i pomijając nadzwyczajne okoliczności, dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie zgodnie z listą produktów podaną w Potwierdzeniu wysyłki dostawy i przed wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty Potwierdzenia zamówienia.

Niemniej jednak mogą zdarzyć się opóźnienia z takich przyczyn, jak wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności lub szczególna strefa dostawy.

Wirtualną kartę podarunkową dostarczymy w terminie wskazanym przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli dotrzymać terminu dostawy, poinformujemy Użytkownika o zaistniałej sytuacji, dając mu możliwość dalszych zakupów i ustalenia nowego terminu dostawy lub anulowania zamówienia ze zwrotem wpłaconej kwoty w całości. Proszę pamiętać, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty i niedziele; jedynie wirtualne karty podarunkowe, dostarczamy w dniu podanym przez Użytkownika.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie towarów, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych towarów pod ustalonym adresem dostawy.

Dostawa wirtualnej karty podarunkowej zostanie uznana za zrealizowaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z karty podarunkowej, a w każdym razie z chwilą wysłania jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

W przypadku zakupów za kwotę powyżej 149 zł dostawa będzie realizowana na nasz koszt kurierem DHL Standard, natomiast przy zakupach do kwoty 149 zł towary będą wysyłane kurierem DHL na koszt Użytkownika. Koszt wysyłki wyniesie wówczas 14,90 zł przy wyborze wysyłki DHL STANDRAD.


10. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli nie zdołamy doręczyć zamówienia trzykrotnie, postaramy się znaleźć miejsce, w którym będzie można bezpiecznie zostawić zamówione towary. Gdyby znalezienie takiego miejsca okazało się niemożliwe, towary zostaną odesłane do naszego magazynu, zaś Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo o nieudanej próbie dostarczenia zamówienia z propozycją dodatkowej daty odbioru. Jeśli nadal, z przyczyn od nas niezależnych, Użytkownik nie odbierze zamówienia, wówczas uznamy, że Użytkownik życzy sobie rozwiązać umowę i bez zbędnej zwłoki zwrócimy wszystkie wpłaty dotyczące podmiotowego zamówienia.

Artykuł ten nie ma zastosowania do wirtualnej karty podarunkowej, gdyż jej dostawa podlega postanowieniom Regulaminu korzystania z karty podarunkowej i Artykułu 9.

 

11. PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik.

 

12. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceną produktu jest każdorazowo cena podana w naszym portalu, z wyjątkiem oczywistych błędów. Błędy się zdarzają, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby ceny podawane w portalu były prawidłowe. W razie stwierdzenia błędnej ceny dowolnych zamówionych produktów, jak najszybciej powiadomimy o tym Użytkownika, dając mu możliwość potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli nie zdołamy skontaktować się z Użytkownikiem, uznamy takie zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Użytkownikowi w całości.

W żadnym razie nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży żadnego produktu po błędnej, niższej cenie (nawet jeśli wysłaliśmy już Potwierdzenie wysyłki), jeżeli błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Użytkownik mógł bez trudu stwierdzić, że jest to błąd.

Ceny podane w portalu zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, którą dodajemy do ceny ogółem.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem powyższych zastrzeżeń, zmiany nie stosują zamówień, do których wysłaliśmy już Potwierdzenie zamówienia.

Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika zostają one dodane do koszyka, po czym należy przejść do kasy i dokonać płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto wykonując procedurę zakupu, przed dokonaniem płatności, Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia. Dodatkowo zarejestrowani Użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w karcie „Moje konto”.

Użytkownik może zrealizować płatność kartami: Visa, Mastercard lub za pomocą przelewu bankowego on-line (Przelewy24). Może też zapłacić za zakup w całości lub w części kartą podarunkową.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W celu zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu dane karty Użytkownika zostaną zaszyfrowane. Po otrzymaniu zamówienia poprosimy o wstępną autoryzację karty w celu sprawdzenia, czy Użytkownik dysponuje wystarczającymi środkami do sfinalizowania transakcji. Obciążenie karty nastąpi z chwilą wysłania zamówionych produktów z naszego magazynu.

Klikając przycisk „Autoryzacja płatności”, Użytkownik potwierdza, że karta należy do niego lub że jest prawowitym posiadaczem karty podarunkowej.

Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty; w przypadku, gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy i nie będziemy mogli zawrzeć umowy z Użytkownikiem.

 

13. ZAKUP TOWARÓW PRZEZ GOŚCI PORTALU, CZYLI NIEZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

W naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Użytkownikowi możliwość rejestracji w portalu lub pozostanie niezarejestrowanym użytkownikiem.

 

14. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, wszystkie zakupy dokonane w tym portalu zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

15. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

15.1 Prawo do odstąpienia od umowy przewidziane prawem

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, to ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem obejmie faktycznie w posiadanie towary lub w przypadku wielu towarów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik może powiadomić NON BRAND 7 e-mailem pod adresem info@rau-cosmetics.pl lub korzystając z naszego formularza kontaktowego, o zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Użytkownik może skorzystać z szablonu formularza odstąpienia od umowy podanego z Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Użytkownikowi otrzymane od niego wpłaty, bez zbędnej zwłoki po fizycznym otrzymaniu zwrotu. Zwrot pieniędzy w takim przypadku odbędzie się przy użyciu tej samej metody płatności, jak użyta przez Użytkownika w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych kosztów zwrotu pieniędzy.

Użytkownik odeśle towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomił nas o zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy. Termin odstąpienia zostanie zachowany, jeśli Użytkownik odeśle towary przed upływem 14 dni.

Użytkownik ponosi koszty związane ze zwrotem towarów. Użytkownik odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi jedynie w odniesieniu do produktów, które są zwracane w niezmienionym stanie Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymogów, zatem prosimy Użytkowników, aby dbali o produkt(y) znajdujący(e) się w ich posiadaniu. Prosimy zwracać produkty w oryginalnych opakowaniach lub dołączając komplet takich opakowań, instrukcji i innych dokumentów, jeśli dotyczy, przesłanych wraz z produktami. Użytkownik otrzyma streszczenie zasad korzystania z prawa do odstąpienia od umowy wraz z zamówionymi produktami.

W przypadku zwrotu produktu(ów) umówionym przez nas kurierem należy skontaktować się z nami, korzystając z formularza internetowego, aby umówić się na odbiór produktu z domu Użytkownika. Należy odesłać produkt w tym samym opakowaniu, w jakim został otrzymany, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w zakładce Polityka zwrotów w tym portalu.

Uprzejmie prosimy o zwracanie produktu z formularzem zwrotu lub stosownym dowodem zakupu otrzymanym przy dostawie produktu.

Użytkownik może też skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego lub zwrócić produkt bezpośrednio na adres podany w formularzu zwrotu, który otrzyma przy dostawie. Zachęcamy do jak najszybszego zwrotu produktu z wypełnionym formularzem zwrotu lub stosownym dowodem zakupu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Użytkownik ponosi koszty i ryzyko zwrotu produktów.

W razie pytań prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego.

15.2 Polityka zwrotów

W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi przy dostawie, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową, należy natychmiast skontaktować się z nami, najlepiej za pomocą formularza kontaktowego, podając szczegółowy opis produktu i jego uszkodzenia. Użytkownik zostanie poinformowany, co ma zrobić.

Użytkownik może przekazać produkt kurierowi, którego skierujemy do miejsca zamieszkania Użytkownika. Prosimy o zwrot produktu z formularzem zwrotu lub stosownym dowodem zakupu otrzymanym przy dostawie produktu.

Zwrócony produkt zostanie dokładnie zbadany, a Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem w stosownym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, jeżeli przysługuje mu zwrot pieniędzy lub wymiana reklamowanego produktu (zgodnie z ustaleniami). Powyższe nie ogranicza prawa Użytkownika do domagania się naprawy produktu lub obniżenia jego ceny zgodnie z obowiązującym prawem. Wypłata zwracanych środków pieniężnych lub wymiana artykułu nastąpi tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od daty wysyłki e-maila potwierdzającego wyrażenie przez nas zgody na zwrot pieniędzy lub wymianę produktu.

Kwoty zapłacone za produkty zareklamowane i zwrócone z powodu uszkodzenia lub wady, jeśli takowe zostaną faktycznie stwierdzone, zostaną zwrócone w całości, łącznie z  kosztami jego zwrotu do nas poniesionymi przez Użytkownika. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany z zastosowaniem tej samej metody płatności, jakiej Użytkownik użył przy zakupie.

Wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy obowiązujących ustaw zostaną w każdym przypadku zachowane.

Zapisy niniejszego dokumentu nie pozbawiają Użytkownika prawa do zwrócenia się do dowolnej dostępnej publicznie organizacji ochrony praw konsumentów; Użytkownik może w szczególności zwrócić się do właściwego rzecznika konsumentów, inspekcji handlowej, federacji konsumentów lub innej instytucji ochrony praw konsumentów.

 

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile w niniejszym Regulaminie nie stwierdzono wyraźnie inaczej, nasza odpowiedzialność za każdy produkt nabyty w naszym portalu jest ograniczona wyłącznie do wysokości ceny zakupu danego produktu w zakresie dozwolonym prawem.

 

17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik uznaje i potwierdza się, że przysługują nam lub osobom, które udzielają nam licencji na ich wykorzystanie, wszelkie prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści udostępnianych w tym portalu. Użytkownik może korzystać ze wspomnianych materiałów tylko w takim zakresie, do jakiego wyraźnie upoważni go NON BRAND 7 lub osoby udzielające zgody na użytkowanie Powyższe nie uniemożliwia Użytkownikowi korzystania z tego portalu w zakresie niezbędnym do skopiowania informacji z zamówienia lub danych kontaktowych.

 

18. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE

Nie wolno w sposób nienależyty korzystać z tego portalu, umyślnie wprowadzając nań wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, bomby logiczne czy inne programy albo technologicznie niszczące lub szkodliwe materiały. Nie wolno podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do tego portalu, serwera, na którym jest on umieszczony ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych związanej z naszym portalem. Użytkownik zobowiązuje się nie atakować tego portalu atakami typu odmowa usługi lub rozproszona odmowa usługi.

Niezastosowanie się do zapisów tego Artykułu zostanie uznane za wykroczenie zgodnie z definicją tego pojęcia w obowiązujących przepisach. Będziemy zgłaszać wszelkie naruszenia tego zapisu odpowiednim władzom i współpracować z nimi w celu ujawnienia tożsamości autorów ataków. Na tej samej zasadzie w przypadku niezastosowania się do tego zapisu, prawo do korzystania z tego portalu zostanie natychmiast zawieszone.

Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z ataku typu odmowa usługi, wprowadzenia wirusa, innego oprogramowania bądź technologicznie niszczącego lub szkodliwego materiału, które mogą wpływać na jego komputer, sprzęt komputerowy, dane lub materiały wskutek korzystania z tego portalu lub pobrania treści z niego lub z witryn, do których zostanie przekierowany z tego portalu.

 

19. ODSYŁACZE Z NASZEGO PORTALU

Jeżeli nasz portal zawiera odsyłacze do innych witryn internetowych i materiałów firm zewnętrznych, to zostały one podane wyłącznie w celach informacyjnych, a my nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub treścią materiałów. W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z korzystania z nich.

 

20. KORESPONDENCJA PISEMNA

Obowiązujące przepisy wymagają od nas wysyłki pewnych informacji lub powiadomień w formie pisemnej. Korzystając z tego portalu, Użytkownik wyraża zgodę na łączność z nami głównie w formie elektronicznej. Będziemy się kontaktować z Użytkownikiem e-mailami lub zamieszczając informacje w formie alertów w naszym portalu. W celach umownych Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie środków łączności elektronicznej i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które mu przekazujemy drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne zawiadomień pisemnych. Warunek ten nie narusza praw Użytkownika przysługujących mu z mocy prawa.

 

21. POWIADOMIENIA

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z naszego formularza kontaktowego. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania Użytkownikowi powiadomień e-mailami lub na adres pocztowy podany przy składaniu zamówienia.

Powiadomienia uznaje się za otrzymane i prawidłowo dostarczane z chwilą ogłoszenia w naszym portalu, po upływie 24 godzin od ich wysłania e-mailem i trzech dni od daty nadania listu pocztą. Aby dowieść, że powiadomienie zostało wysłane wystarczy, w przypadku listu, wykazać, że został prawidłowo zaadresowany, ofrankowany i należycie dostarczony do urzędu pocztowego lub do skrzynki pocztowej, a w przypadku e-maila, że powiadomienie zostało wysłane na adres e-mail podany przez odbiorcę.

 

22. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Umowa ta jest wiążąca zarówno dla Użytkownika, jak i dla nas oraz naszych następców, cesjobiorców i spadkobierców.

Użytkownikowi nie wolno przenosić, cedować, obciążać czy w inny sposób przekazywać Umowy ani żadnych praw lub obowiązków z niej wynikających bez uzyskania uprzednio naszej zgody na piśmie.

My mamy prawo przenieść, scedować, obciążyć czy w inny sposób przekazać Umowę bądź dowolne prawa lub obowiązki z niej wynikające w dowolnym terminie w czasie trwania Umowy. Gwoli wyjaśnienia, wspomniane przeniesienia, cesje, obciążenia lub inne przekazania pozostają bez wpływu na prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy prawa jako konsumentowi ani nie uchylają, pomniejszają czy ograniczają w żaden sposób wyraźnych i dorozumianych gwarancji, jakie Użytkownik może od nas dostać.

 

23. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu dowolnego z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli zostanie ono spowodowane przez zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą („Siła wyższa”).

Siła wyższa obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, niewykonania, zaniechania lub wypadki pozostające poza naszą realną kontrolą i obejmuje między innymi, co następuje:

i. Strajki, lokauty i inne formy protestu.

ii. Rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataków terrorystycznych, wojny (wypowiedziane lub nie) lub groźby wojny bądź przygotowania do wojny.

iii. Pożary, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, obsunięcia gruntu, epidemie i inne klęski żywiołowe.

iv. Niemożność korzystania z pociągów, statków, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

v. Niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.

vi. Ustawy, dekrety, przepisy, rozporządzenia lub ograniczenia nałożone przez dowolny rząd lub władzę publiczną.

vii. Strajki, awarie lub wypadki w transporcie morskim lub rzecznym oraz pocztowym lub innego rodzaju środkach transportu.

Nasze zobowiązania wynikające z umów uznaje się za zawieszone w okresie utrzymywania się działania siły wyższej i przysługuje nam przedłużenie terminu na wywiązanie z takich zobowiązań o okres równy utrzymywaniu się siły wyższej. Zapewnimy wszelkie uzasadnione środki, aby zakończyć działanie siły wyższej lub znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych pomimo działania siły wyższej.

 

24. REZYGNACJA Z PRAW

Niedomaganie się przez nas ścisłego przestrzegania przez Użytkownika dowolnego zobowiązania umownego lub wynikającego z niniejszego Regulaminu lub poniechanie przez nas praw lub działań przysługujących nam w związku z Umową lub Regulaminem nie stanowi rezygnacji z tych praw lub działań ani ograniczenia ich zakresu, nie zwalnia też Użytkownika z wywiązania się ze wspomnianych zobowiązań.

Nasza rezygnacja z konkretnego prawa lub działania nie stanowi rezygnacji z pozostałych praw lub działań wynikających z Umowy lub Regulaminu.

Nasza rezygnacja z dowolnego postanowienia Regulaminu bądź z prawa lub działania wynikającego z Umowy jest nieważna, o ile nie zostanie wyraźnie stwierdzone, że dany czyn stanowi rezygnację z praw, co musi zostać Użytkownikowi oficjalnie przekazane do wiadomości zgodnie z postanowieniami powyższego Artykułu w sprawie powiadomień.

 

25. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów umowy za nieważne na podstawie niepodważalnej decyzji odpowiedniego organu władzy, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

 

26. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejszy Regulamin oraz każdy wspomniany w nim dokument stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami w zakresie przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne układy, umowy lub obietnice między Użytkownikiem a nami.

Użytkownik i NON BRAND 7 stwierdzają,, że zgodzili się zawrzeć tę umowę niezależnie od deklaracji lub obietnic złożonych przez drugą stronę lub dających się wywnioskować z oświadczenia lub dokumentu sporządzonego w trakcie negocjacji podjętych przez obie strony przed zawarciem wspomnianej Umowy, z wyjątkiem deklaracji lub obietnic wymienionych wyraźnie w niniejszym Regulaminie.

Żadnej ze stron nie przysługuje środek odwoławczy w odniesieniu do dowolnego nieprawdziwego oświadczenia złożonego przez drugą stronę ustnie lub na piśmie przed zawarciem Umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało złożone w sposób nieuczciwy), a druga strona może domagać się jedynie zadośćuczynienia z tytułu naruszenia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

27. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINIU

Mamy prawo do nowelizacji i wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik musi się stosować do zasad i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu lub składa dane zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji instytucji rządowych, jesteśmy obowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych zasadach, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności, w którym to przypadku ewentualne zmiany będą miały wpływ również na zamówienia złożone wcześniej przez Użytkownika.